Ponedjeljak, 17 Prosinac 2018
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Visoke temperature neće riješiti opasnost od podzemnih voda za MZ Prud, Zorice i Trnjak PDF Ispis

Objavljeno: 01 Travanj 2016

Ve? zabiljeene visoke temperature za Slubu CZ i CP op?ine Odak, kao i za Op?inski stoer, ne zna?e rjeenje problema podzemnih voda koje su u periodu od 11. 3. do 18. 3. 2016. godine prijetile poplavama gore spomenutim mjesnim zajednicama.

Iz perioda kada je glavni rukovoditelj obrane od poplava proglasio redovne obrane od poplava na poplavnom podru?ju Oda?ka Posavina, odgovorni u op?ini Odak su izvukli odre?ene pouke, te za sjednicu Stoera, koja ?e se odrati 07.04.2016 godine pripremili prijedlog mjera na sanaciji i rekonstrukciji zatitnih obrambenih nasipa od vanjskih unutranjih voda.

I Sluba i Stoer ?e u narednom periodu nastaviti s upornim upozorenjima i zahtjevima prema viim razinama vlasti da odra?uju svoj posao i preveniraju eventualne budu?e poplave.

Na Stoer ?e biti predloen sljede?i materijal:

Usljed konstantnih obilnih padavina na slivnom podru?ju r. Save i njenih pritoka, dolo je do naglog porasta vodostaja na tim rijekama i njihovim pritokama. Tako?er je dolo do porasta unutranjih voda koje su prouzrokovale plavljenje stotina hektara poljoprivrednog zemljita.

Vezano za stalni porast vodostaja r. Save i r. Bosne, a prema referentnim kotama iz FOP-a za Oda?ku Posavinu, glavni rukovoditelj obrane od poplava dana 11. 3. 2016. godine u 09:00 sati donio je Rjeenje o proglaenju redovne obrane od poplava na poplavnom podru?ju Oda?ka Posavina, a dana 18. 3 .2016. godine u 08:00 sati je dolo do njegovog ukidanja.
Stalni porast unutranjih voda na podru?ju op?ine Odak doveo nas je u poziciju da Sluba preko op?inskog Stoera predloi mjere kako slijede:

PRIJEDLOG MJERA

Da bi se postigla to cjelovitija organizacija rukovo?enja obrane od poplava, provo?enja mjera zatite i spaavanja ljudi i materijalnih dobara, te da ovo podru?je spremno do?eka naredne velike vode, predlaem da se HITNO poduzmu sljede?e mjere i aktivnosti:

1. Sanacija i rekonstrukcija zatitnih odbrambenih nasipa od vanjskih i unutranjih voda sa svim popratnim objektima po sljede?im prioritetima:

a) BOSANSKI NASIP
Dionica km 0+000 do km 6+900
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost radova: 5.000.000,00 KM
Kroz rekonstrukciju ovog nasipa mora se predvidjeti produetak izgradnje istog za cca 1 km, kako bi se zatitila crkva i groblje u naselju Gornja Dubica. Tako?er, istim projektom mora se predvidjeti izgradnja ustave na spoju obodnog kanala "Bosna-Bukovica" i bosanskog nasipa sa izgra?enom crpnom stanicom za prepumpavanje vode iz unutranjosti kada to nije mogu?e gravitaciono u?initi. Objekat ustave i crpne stanice mogu biti rijeeni kao jedna cjelina.


b) REKONSTRUKCIJA OBODNOG KANALA "SVILAJ-POTO?ANI"
Dionica km 0+000 do km 11+500 (do entitetske granice)
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2020. godine
Procijenjena vrijednost radova: 7.000.000,00 KM.
Prioritet u rekonstrukciji ovog kanala je dionica od km 0+000 do km 1+600 (granica uspora), odnosno do u?a Donjeg obodnog kanala (DOK) u Donjem Svilaju.

c) REKONSTRUKCIJA SAVSKOG ODBRAMBENOG NASIPA
Dionica km 22+272 do km 27+117
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 KM

d) REMONT CRPNIH STANICA
- CS "Zorice I"
Remont pumpe P3
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 70.000,00 KM

- CS "Zorice II"
Remont pumpe P2
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 70.000,00 KM

- Izvriti potreban remont na elektro opremi nakon utvr?enog pregleda i revizije, te izvriti izmjetanje trafo stanice na vii nivo, odnosno na stare temelje trafo stanice, kojom se opskrbljivala CS "Zorice II", te izvriti spajanje svih agregata.
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 500.000,00 KM

e) REKONSTRUKCIJA OBODNOG KANALA Bosna-Bukovica
Dionica km 0+000 do km 5+000
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2020. godine
Procijenjena vrijednost radova: 4.000.000,00 KM
Prioritet u rekonstrukciji ovog kanala je dionica od km 0+000 do km 3+000 u kojoj mora biti obuhva?en pojas minimalno 4 m' za odravanje i obavljanje hitnih intervencija u smislu sanacija ve?ih i manjih ote?enja u toku ekspolatacije kao i osiguranje tvrdim putem za eventualne intervencije za odbranu od poplava.

Nosilac aktivnosti na svim prioritetima od a) do d) je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva, te Agencija za vodno podru?je rijeke Save.
Aktivnosti po?eti odmah.

2. Sredstva i oprema za odbranu od poplava

Da se izvri dopuna i nabavka novih sredstava za odbranu od poplava, tako?er je potrebno da popisna komisija do?e na teren kako bi se izvrilo detaljno prebrojavanje i popis opreme koja se nalazi u COP-u Prud te predao Revers i zaduenje firmi Vodoprivredi Posavini koja je po ugovoru zaduena za provo?enje mjerea odbrane od poplava. Klju?na oprema i sredstva po vrsti i koli?ini treba da budu nabavljena prema stvarnom stanju pojedinih sektora-poteza na branjenom poplavnom podru?ju. Ta oprema i sredstva moraju pratiti trenutna dostignu?a kako bi se njihovom primjenom to bre i jednostavnije, a onda i efikasnije, pruila odre?ena zatita i intervencija. Tu posebno mislimo na sredstva i opremu iz programa "WERKOS", a koji se odnosi na vodene barijere za izradu ze?jih nasipa (montane), geomembrane, odgovaraju?i broj aluminijskih ili metalnih ?amaca i dr. Posebno isti?em potrebu za stalno deponiranje pijeska (od 2000-3000 m3) i to izvan dosega visokih poplavnih voda.

Nosilac aktivnosti Agencija za vodno podru?je rijeke Save Vodoprivreda Posavina d.o.o. Odak
Aktivnosti po?eti odmah.

Komentari
Dodaj Novi RSS
wine insiders review  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-12-10 10:58:14
I wished you lived closer to me so we could hang out. People today really need to pay close attention to this sort of information or they're going to have a really hard time later on in their life. This sure is a whole lot to try and take in and I'm not sure if I can fully comprehend what you are trying to say. No real complaints on my end, this is simply a awesome piece. Helpful blog, exactly what I needed.

http://www.easkbd.com/index.php?qa=user&qa_1=endpet2
wine insiders reviews  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-12-09 02:17:43
I am so glad I discovered this site. excellent posts. Wow, that is unbelievable. How do you believe it's even possible that things got to this point? Back when I first arrived to your site I believed I knew a lot about this however now I believe I don't understand what I'm talking about.

http://2learnhow.com/story.php?title=petrus-wine-no-further-a-mystery
wine wholesale  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-29 20:28:16
I guess I really got sucked into your article because when I looked at the clock I was surprise to see that I have spent nearly 2 or so hours on your website. This blog has brought to a new place of understanding. What you typed there was very informative. How might someone more effectively communicate this concept to someone that have the opposite viewpoint?

http://komiwiki.syktsu.ru/index.php?title=Not_Known_Details_About_Petrus_Wine
fine wine  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-24 19:04:35
You're clearly an influencer in this field so I'am sure many of these ideas probably come easily to someone like you but I'm still unclear about a few things you have said here. You really should be doing this for a job. I really do appreciate the points you've made here however I kind of doubt any can be used to reality. I'm sure a lot of visitors are surprised by this information but I'd like to tell people seeing this blog that what is written here is absolutely true. I simply have to tell you that I really like your posts page.

http://forum.plantuml.net/index.php?qa=user&qa_1=pumaronald1
fine wine  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-23 21:41:29
Other then that, wonderful site! This might be a weird thing to to say but... I love your posts. I’d sure like to know some more information. As I apply more of your suggestions to my daily life I understand how your experience has turned you into a top professional in this field.

https://raysmash59blogs.webnode.com/l/types-of-wine-coupon/
wine review  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-17 00:28:41
Colors are a lot brighter when you post new content. You look at this topic from far more than one angle. I've taken note of your suggestion and I plan on applying it when I'm able to. I was riding my bike on Saturday when I discovered your site.

http://www.lambrettaclubcampania.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171739
wine delivery  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-14 12:44:55
I'm here for the third time this week. I might not know a whole lot about this topic but I'll come back to your blog so I can discover more. My boyfriend is trying to discover more about this field. Oh my goodness! A awesome article.

http://jofrati.net/story/769626/#discuss
catholic knights  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-12 23:13:03
I used to read about this topic back in school. I couldn't help myself from leaving a comment. When I turned on my browser this website was already loaded. I got sucked into this site for almost an hour. How do you believe current events might affect the world in the coming months?

http://www.viaggiconlascossa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=396121
eucharist  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-05 18:39:51
I'll be signing up to this website for sure. I think the owner of this web is really working too hard. You need to take part in a contest the most useful blog online. Have they tried contact different experts that are knowledgeable about this topic?

https://www.sosj.org.au/josephite-religious-life-new-form-or-not/4154/
Wineinsiders Review  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-02 18:38:17
Any additional suggestions or hints? Awesome tips and really easy to understand. While this seems to go against what I've read, I am going to go ahead and try it out then I I'll let you know what happens. I'd bet you probably make babies laugh. When I use this data I will be sure to use your blog in the list of citations. The people who you love are really lucky to have you in their lives.

https://www.selfgrowth.com/print/2669836
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
dsc09005
dsc09005
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba