Subota, 15 Lipanj 2019
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Program goepodarenja poljoprivrednim zemliištem ODŽAK PDF Ispis

PROGRAM

gospodarenja poljoprivrednim

zemljitem u vlasnitvu drave na podru?ju op?ine Odak

UVOD

Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljitem u vlasnitvu drave na podru?ju op?ine Odak (u daljem tekstu: Program), utvr?uje se na?in gospodarenja, odnosno gazdovanja poljoprivrednim zemljitem koje se nalazi na podru?ju op?ine Odak, koje je u dravnom vlasnitvu i koje se po katastarskim evidencijama vodi u posjedu op?ine Odak.

Ovaj Program donosi se za podru?je op?ine Odak i primjenjivat ?e se na njenom teritoriju.

Programom se utvr?uju:

- ukupne povrine dravnog poljoprivrednog zemljita na podru?ju op?ine Odak,

- podaci o dosadanjem koritenju dravnog poljoprivrednog zemljita,

- povrine odre?ene za povrat imovine,

- povrine odre?ene za zakup poljoprivrednog zemljita,

- povrine odre?ene za koncesiju.

Izrada Programa temelji se na odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljitu (Slubene novine F BiH, broj 52/09.) i u skladu je s drugim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju pitanje raspolaganja dravnim poljoprivrednim zemljitem.

U izradi ovog Programa koriteni su podaci o zemljitu iz katastarske evidencije op?ine Odak, slubene evidencije i drugi relevantni podaci o zemljitu kojima raspolau nadlene op?inske slube.

1. UKUPNE POVRINE DRAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA

Na podru?ju Op?ine Odak nalaze se sljede?e katastarske op?ine:

k.o. Odak, k.o. Poto?ani, k.o Vrbovac, k.o. D. Svilaj, k.o. G. Svilaj, k.o. Ada, k.o. Novo Selo, k.o. G. Dubica, k.o. D. Dubica, k.o. Zorice-Trnjak, k.o. Vojskova, k.o. Novi Grad, k.o. Pos. Mahala i k.o Prud.

Ukupna povrina dravnog poljoprivrednog zemljita na podru?ju op?ine Odak iznosi 2.138 ha.

2. PODACI O DOSADANJEM KORITENJU DRAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA NA PODRU?JU OP?INE ODAK

Op?ina Odak je 2008. g. putem javnog natje?aja i izdala u zakup poljoprivredno zemljite ukupne povrine 1058 ha na rok od 5 godina.

2009. g. tri zakupoprimca su otkazali ugovore o zakupu na ukupnu povrinu od 513 ha.

Op?ina Odak je 2010. godine putem javnog natje?aja dodijelila 512,91 ha na rok od 10 godina.

2012. godine nakon provedene natje?ajne procedure 27 zakupoprimaca dobilo je u zakup 653 ha na rok od 10 godina. Za potrebe izgradnje autoputa i obilaznice izvrena je eksproprijacija (izuzimanje)

dijela poljoprivrednog zemljita koje je bilo dato u zakup pa su zbog toga ukupne povrine poljoprivrednog zemljita izdanog u zakup smanjene.

3. POVRINE ODRE?ENE ZA POVRAT IMOVINE

Budu?i da jo nisu doneseni odgovaraju?i zakonski propisi kojim ?e se regulirati povrat nacionaliziranih nekretnina zemljita, u ovom trenutku nije poznato koje ?e poljoprivredno zemljite biti predmet restitucije, niti na?in povrata (naturalna naknada, povrat nekretnine zemljita ili odgovaraju?ih drugih nekretnina, nov?ana naknada za nekretnine ili neki drugi na?in naknade za nekretnine zemljite) pa se zbog toga ovim Programom ne predvi?aju povrine za povrat.

4. POVRINE ODRE?ENE ZA ZAKUP

Ukupne raspoloive povrine dravnog poljoprivrednog zemljita, izuzev povrina koje se vode kao neplodno zemljite i povrina prenamijenjenih u industrijsku zonu mogu se dodijeliti na koritenje putem zakupa u ukupnoj povrini od 1.972 ha.

Zakup dravnog poljoprivrednog zemljita na podru?ju op?ine Odak regulirat ?e se na na?in kako je to propisano odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljitu (Slubene novine F BiH, broj 52/09.).

5. POVRINE ODRE?ENE ZA KONCESIJU

Povrine za koncesiju odre?ene ovim Programom gospodarenja iznose u maksimalnoj povrini 66 % od ukupnog raspoloivog dravnog poljoprivrednog zemljita na podru?ju op?ine Odak, odnosno 1.300 ha.

Koncesija za koritenje dravnog poljoprivrednog zemljita dodjeljivat ?e se na na?in propisan odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljitu (Slubene novine F BiH, broj 52/09.) i Zakona o koncesijama upanije Posavske (Narodne novine upanije Posavske, broj 6/14).

6. NA?IN IZDAVANJA U ZAKUP I KONCESIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA

Uvaavaju?i tradiciju bavljenja poljoprivredom na podru?ju op?ine Odak, ovim Programom utvr?uju se prioriteti bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom i to u prvom redu uzgoj ratarskih i povrtlarskih kultura, uzgoj krmnog i industrijskog bilja za tov stoke, te podizanje viegodinjih nasada.

Odluku o raspisivanju javnog natje?aja za zakup dravnog poljoprivrednog zemljita i odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Op?insko vije?e Odak, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva upanije Posavske, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljitu.

U skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljitu F BiH i Zakona o koncesijama upanije Posavske, o dodjeli dravnog poljoprivrednog zemljita u koncesiju odlu?ivat ?e Vlada upanije Posavske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva upanije Posavske, a temeljem javnog natje?aja ili prikupljanja javnih ponuda.

Poljoprivredno zemljite u dravnom vlasnitvu moe se dodijeliti u zakup fizi?koj i pravnoj osobi koja se bavi poljoprivredom i koja je upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Poljoprivredno zemljite u dravnom vlasnitvu moe se dodijeliti u koncesiju pravnoj osobi koja se bavi poljoprivredom i koja je upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Dravno poljoprivredno zemljite dato u zakup i koncesiju ne moe se davati u podzakup i podkoncesiju.

7. MONITORING PROVO?ENJA PROGRAMA

Monitoring nad provo?enjem ovog Programa vrit ?e Sluba za gospodarstvo i LER op?ine Odak, kao i nadleni upanijski organi u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljitu.

8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

Izmjene i dopune ovog Programa donose se na istovjetan na?in kao i osnovni Program, ako se tijekom njegove primjene ukae potreba te ukoliko se izmjene ili donesu novi zakonski propisi koji ?e utjecati na provedbu Programa.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljita u nepoljoprivredne svrhe mogu?a je isklju?ivo ako se namjena izmjeni dokumentima prostornog ure?enja.

9. STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donoenja i isti ?e biti objavljen u Slubenom glasniku op?ine Odak, a primjenjivat ?e se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva upanije Posavske.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vaiti Program gospodarenja dravnim poljoprivrednim zemljitem na podru?ju op?ine Odak broj: 01-02-49-953/10 od 31.08.2010. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UPANIJA POSAVSKA

VIJE?E ODAK

Broj:01-01-66/17

Dana, 06.02.2017. godine

PREDSJEDAVAJU?I O.V.-a

_______________________

Mujo Puzi?

Komentari
Dodaj Novi RSS
vaping cbd  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-11-03 04:59:59
I just needed to say that this article is great. I found you while on Instagram. You are simply marvelous! This blog is really worth everyone’s time. I just randomly found your blog. What's really great about your website is that it provides really quality insights while also being funny.

https://bit.ly/2AyTKst
Wineinsiders Reviews  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-11-02 14:50:57
I'm surprised at how quick your blog loaded on my computer. {There simply has to be a better solution then the ones you've presented here. I do not fully understand what you are trying to say. I really do appreciate the insights you've made here however I kind of doubt they can be used to reality. I bet top Pinterest pros would agree. Just what I'm trying to find.

https://bit.ly/2RoxZBn
jesse grillo  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-11-01 11:52:12
I really do wish more writers would write more articles like this one, most of the articles online are complete trash. Our community is way better because you are in it. Your content probably saved my marriage. I bet top LinkedIn experts would agree. Wow, that's beyond belief. Applying your information has seriously increased my street credit.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Jesse+Grillo&search-alias=digital-text&field-author=Jesse+Grillo&sort=relevancerank/
top wines  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-11-01 02:48:33
This post probably saved my relationship. This is a very great suggestion, especially to those fresh to the topic. You could be able to make it through an evil zombie apocalypse. Right now you are blowing my reality. I am being serious! My reality is blown! I have truly enjoyed reading this site posts.

http://imjustheretobitch.blogspot.com/2010/10/
knights code of chivalry  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-10-23 17:15:25
Just about every time I come to your blog I am excited to learn new ideas. Your posts really make me to think more about the world. I love all of the points you have made here. It is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. Thanks for finally talking about this! Just how did they gain this skill set?

http://blog.catholicmumma.net/category/travel/
Android Apps  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-10-12 10:29:12
I am so glad I discovered this website. Thanks so much for making clear the final tip, I have been really confused about it forever. I subscribed to the mailing list last night and I was curious about how often be receiving Emails from you. You're clearly very knowledgeable about this subject. You are like the cookies to a glass of tasty milk. I'm positive this website will touch all who discover it.

http://zanderyvpkf.blogocial.com
fitness  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-10-10 23:35:47
This is what I was looking for. I will just tell you, amazing! I know the admin of this web is really working too much. I thinkI am following along with what you are trying to say. I'm impressed! Thanks for writing this amazing write up.

http://zioncytmg.tinyblogging.com
social media  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-10-10 09:10:26
I brought up these very points to my professor today and they couldn't argue any of these points. You're totally a pro. How on earth might this kind of thing happen? This might be a weird thing to to say however, I like your articles. The two most important events of my life so far were getting married and the second is discovering your work. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever before.

https://bit.ly/2O3Hckk
engagement rings  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-10-09 16:58:07
I simply have to tell you, I am super impressed. I am really beyond amazed, I have to tell you. This site gave me some super helpful information. It is really hard to find high quality content like yours these days. You seem to really understand who you really are as a human.

http://etsy-engagement-ring24680.tinyblogging.com
android apps  - Program goepodarenja poljoprivrednim zemliiÅ¡tem   |2018-09-30 01:01:28
My mom is trying to learn more on this field. If I am ever in a bad place I will give you a call. When I'm ever in a bad place I'll give you a call. Your blog brings me to a new place of understanding.

http://private.colets.net/top/cgi-bin/sato1-bbs2/1944.html
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
dsc03334
dsc03334
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba