Subota, 17 Kolovoz 2019
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Klimatološka stanica Prud PDF Ispis

 

Samozatajni mladić iz Pruda o kojem se malo zna

Samozatajni mladi? iz Pruda o kojem se malo zna

Na portal ustrajno prati doga?anja i sudbine ljudi koji svojom sudbinskom ivotnom stazom kora?aju diljem svijeta. Trae?i Posavljake koji samozatajno i bez ikakve medijske praine niti elje da objelodane svoje posebnosti ire pozitivan glas posavski ovaj puta smo iz anonimnosti izvukliDarija Obrenovi?, 22 godinjeg mladi?a iz Pruda, sela izme?u dvije rijeke!

Kako je u posljednje vrijeme sve tee i nama koji se bavimo ovim novinarskim poslom prona?i neto lijepo o ?emu bismo pisali, a posebno, neka mi bude doputeno re?i, o naim mla?im osobama.

Dola su teka vremena, vremena ulica, kafi?a, kockarnica i svega onoga to mladi vie vole i sluaju negoli vlastite roditelje, kolu, Crkvu i dobronamjernike.

Posavina, ta naa zelena ravnica ostala je eljna svojih mjetana, dje?jeg smijeha i mo?nih mladih ljudi koji bi svojim znanjem i umije?em promijenili njen dananji izgled, ure?ivali njene plodne vrtove, polja i ravne livade. Stariji se raselie i umrijee tamo negdje daleko, mladi odoe trbuhom za kruhom, a djeca uz njih ostadoe u?iti neke druge jezike i obi?aje.

Malo je onih koji se vratie i ostadoe u toj plodnoj Posavskoj ravnici da svoj svakodnevni kruh tu proizvode ili zara?uju kod svoje ku?e, svojih ljudi, u svome mjestu i svojoj op?ini.

dario ispred kucice

Malo ih je ali ima. Jedan od njih jeDario Obrenovi? iz Pruda, a za na portal je odobrio da napiemo neto vie, o njemu, o ljubavi prema meteorologiji i klimatologiji, karijeri i daljim planovima za budu?nost.

Stoga nam je izuzetna ?ast da vam predstavimo ovog 22-godinjem mladi?u jednog od rijetkih koji posjeduje bogato znanje za ovaj rijetki ali vrijedni hobi.

Dario Obrenovi? je ro?en 19.05.1995. godine u Njema?koj u Nrnbergu gdje je pruio svoje prve korake i upoznao prve dje?ake i djevoj?ice iz svoje ulice na dje?jim zabavnim parkovima. No ivot njegovih roditelja je bio je druga?iji od ostalih tako da se Dario s dvije i pol godine starosti vratio s roditeljima u Prud. U Odaku je zavrio Srednju ekonomsku kolu i dobio zvanje ekonomskog tehni?ara. Trenutno ne zaposlen.

Dakle, Dariov hobi je meteorologija i klimatologija a da bi smo se i malo pribliili toj tematici krenut ?emo redom i napisati ono to nam je Dario ispri?ao.

Ne mogu re?i da sam od malena pratio zbivanja u atmosferi ali sam oduvijek volio prirodu i onda sam sasvim slu?ajno i postupno pomalo po?eo motriti vrijeme i vremenske prilike negdje 2010. godine. U naredne 2-3 godine stanje atmosfere sam uglavnom pratio tijekom zimskih mjeseci iz razloga to su me na neki na?in fascinirale meteoroloke pojave poput snijega i niskih temperatura. Tako sam pomalo po?eo zapisivati izmjerene temperature koje sam biljeio sa nekim starim termometrom.

Dnevnik i obavezni zapisi

Vodio sam dnevnik zapisuju?i svaki dan kakvo je vrijeme toga dana bilo , te pokuavao predvidjeti vrijeme za narednih nekoliko dana. Naravno, u tome su mi pomagale vremenske prognoze koje sam pratio na TV-u. Ipak, mislio sam da je to samo jedan prolazni period i da ?u jednoga dana izgubiti moral i prestati to pratiti, me?utim nakon ekstremno hladne i snjene velja?e 2012. godine kada sam sa svojim termometrom izmjerio -24C, odlu?io sam nastaviti motriti vremenske prilike.

Prva improvizirana meteoroloka ku?ica

Sve sam vie pretraivao po internetu o tome kako se pravilno mjere meteoroloki podaci, te doao na ideju da sagradim vlastiti meteoroloki zaklon u koji ?u staviti svoje dotadanje mjerne instrumente kako bi podaci bili to to?niji.

Koncem ljeta 2013. godine, to?nije 23.08. sam zajedno sa svojim ocem napravio drvenu (improviziranu) meteoroloku ku?icu u koju sam stavio svoje instrumente i od tada svakodnevno mjerio meteoroloke podatke, u po?etku samo temperaturu zraka a kasnije je dolo i sve ostalo (oborine, tlak, brzina i smjer vjetra).

unutrasnjost kucice

Internet mi je bio glavni u?itelj

Tako?er sam putem interneta nau?io osnove prognoziranja vremena, odnosno pravilno ?itanje meteorolokih karata pomo?u kojih sam prognozirao vrijeme za nekoliko dana unaprijed. Tada mi se javila ideja da napravim facebook stranicu na kojoj ?u upisati vremenske prognoze za Posavinu.

Sve je funkcioniralo do 16.05.2014. godine kada su nas pogodile nezapam?ene poplave. Od tada su mjerenja prestala do jeseni iste godine.

Klimatoloka stanica

Nakon oporavka od poplave odlu?io sam sagraditi pravi meteoroloki zaklon odnosno ku?icu, po propisima WMO-a (Svjetske meteoroloke organizacije).

S obzirom da to nisam mogao sam, nacrte sam dao jednom stolaru koji je uspjeno napravio ku?icu. Ku?ica mora biti postavljena na 2 metra visine iznad travnate povrine, mora biti bijele boje i kroz nju mora slobodno strujati zrak ali da pri tome oborine a ni Sun?eve zrake ne do?u u kontakt s instrumentima. Tako?er mora biti to udaljenija od okolnih objekata kako bi se odbacili bilo kakvi drugi utjecaji.

godisnjica

Tri godine uspjene funkcionalnosti

Sadanja klimatoloka stanica postavljena je i putena u rad 24.09.2014. godine, i od tada do danas nakon tri godine radi neprekidno i bez zastoja.
Ono to se na njoj mjeri jest temperatura zraka, tlak zraka, vlanost zraka, oborine te smjer i brzina vjetra. Instrumenti koji mjere te meteoroloke podatke su automatizirani, odnosno "glavni posao" odra?uje AMS (automatska meteoroloka stanica) koja mjeri gotovo sve navedene parametre.

Izmjereni podaci se automatski prebacuju na baznu stanicu koja je spojena na laptop.
Podaci se auriraju svakih 5 minuta, a trenutne kao i ostale podatke sa stanice moete vidjeti na stranicama Pljusak.com, mrei automatskih meteorolokih stanica na kojoj se nalazi i moja stanica (https://pljusak.com/meteo.php?stanica=prud).

Svi izmjereni podaci se arhiviraju i po?etkom svakog mjeseca rade analize prethodnoga te se uspore?uje sa viegodinjim prosjecima sa ovog podru?ja. Podatke o viegodinjim prosjecima sam dobio od FHMZ-a (Federalnog hidrometeorolokog zavoda), a odnose se na period 1961.-1990. sa stanice koja je u to vrijeme postojala u Oraju.

Istoga dana kada je putena u rad nova klimatoloka stanica, odlu?io sam napraviti i novu facebook stranicu pod nazivom "Klimatoloka stanica Prud", na kojoj gotovo svakodnevno objavljujem razne meteoroloke podatke, vremenske izvjetaje kao i prognoze vremena za naredni period.

Meteoroloki ekstremi

Iako mjerenja na ovom prostoru postoje tek neto vie od 4 godine, do sada je zabiljeeno dosta meteorolokih ekstrema. Od sua, poplava, velikih snjegova, iznimne hladno?e, ekstremne vru?ine... Samo ove godine imali smo nekoliko ekstremnih vremenskih pojava i to razli?itog tipa.

prud klimatoloska stanica 900

Najhaldnija zima u posljednje 32 godine

Sije?anj ove 2017. godine je bio iznimno hladan, ?ak najhladniji u posljednje 32 godine, kada je srednja mjese?na temperatura bila identi?na kao 1985. godine (-5.5C). Na dan 08.01. izmjerena je i najnia temperatura od kako postoji klimatoloka stanica u Prudu, a iznosila je -23.1C.

Tropske vru?ine Posavine
S druge strane, ovogodinje ljeto je bilo iznimno toplo, ?ak toplije i od vrlo toplog ljeta iz 2015. godine. Naje?e vru?ine bile su prisutne u kolovozu kada je i izmjerena najvia temperatura od po?etka mjerenja. Na dan 10.08. temperatura zraka je iznosila 38.9C. Sredinom ljeta prole godine zabiljeen je jo jedan ekstrem, onaj u najvioj dnevnoj koli?ini oborina. 16.07.2016. palo je ?ak 91.5 mm oborine, dok viegodinji prosjek za cijeli 7. mjesec iznosi 67.5 mm.

A jedan od najja?ih ekstrema su svakako poplave koje su nas zahvatile u prolje?e 2014. godine.

Osim to sam nau?io jako puno o meteorologiji i klimatologiji, putem interneta sam upoznao i jako velik broj ljudi koji se bave ovim i sli?nim stvarima kao i ja, dakle mjerenjima i prognoziranjem vremena.

Bolje re?eno otkrio sam cijeli jedan meteo svijet s kojim sam u kontaktu i s kojima razmjenjujem miljenja, iskustva, podatke itd.

Osim to sam administrator na svojoj facebook stranici, bio sam administrator i na nekim drugim stranicama koji se bave istim stvarima. Moram naglasiti jednu stranicu preko koje sam jako puno nau?io u vezi prognoziranja vremena, a to je "Vremenska prognoza by Silvio".

U prolje?e 2016. godine sam dobio poziv od vlasnika stranice da zajedno s njim ure?ujemo tu stranicu. S obzirom da je ta stranica jedna od najkvalitetnijih stranica ovog tipa na fejsu, odlu?io sam prihvatiti poziv.

prud klimatoloska stanica 900 1jpg

Silvio, vlasnik te stranice je iznimno dobar ?ovjek koji ivi u okolici Zadra. Moram priznati da do sada nisam sreo ?ovjeka koji s toliko ljubavi i znanja pie o vremenu. Iz njegovih prognoza se jako puno toga moe nau?iti, i upravo sam mnogo stvari nau?io upravo od njega.

Vrlo je bitno naglasiti da svi mi koji se bavimo ovim poslom, to?nije hobijem, nemamo apsolutno nikakve financijske koristi. Bavimo se ovim iz ?iste ljubavi prema meteorologiji i ljudima kojih to zanima i kojima su potrebni kvalitetni meteoroloki podaci i vremenske prognoze.

Nadam se da ?e se u budu?nosti ljudi vie zanimati o ovome mom hobiju i ?e?e pojedina?no ili kolektivno dolaziti u posjet stanici kao to su to nedavno napravili u?enici 4. razreda osnovne kole Bra?e Radi? iz Domaljevca. Oni trenutno u?e o meteorolokim stanicama i instrumentima, te je odrano predavanje o mjernim instrumentima, meteorolokim podacima i klimi op?enito.

Ovim putem im se zahvaljujem jer su bili prva kola koja je kolektivno posjetila klimatoloku stanicu u Prud.

prud klimatoloska stanica 900 700

I na kraju bih samo elio re?i kako je vrijeme ivo te zaista nepredvidljivo. Svjedoci smo naglih promjena vremena gdje iz kratkih rukava brzo obla?imo jakne i obrnuto. Nama ne preostaje nita drugo nego da pratimo promjene i da se navikavamo na razno-razne vremenske (ne)prilike koje nam priroda u budu?nosti sprema.

Ja ?u, dokle god je u mojoj mogu?nosti, pratiti i mjeriti meteoroloke podatke na ovom naem podru?ju. Za sve informacije u vezi vremena i podataka moete se obratiti na mojoj Facebook stranici "Klimatoloka stanica Prud" za ovaj portal kazao je Dario Obrenovi?.

Urednitvo portala se zahvaljuje Dariu za njegov vrijedni, neumorni i plemeniti rad te se nadamo da u Posavini ima jo ovakvih mladi?a koji vole svoj kraj te kroz hobije i znatielje ne razmiljaju o odlasku iz zavi?aja ve? o vedrini lijepe nam Posavine.

Komentari
Dodaj Novi RSS
dungeon quest hack tool  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-07-28 15:14:45
Yeah bookmaking this wasn’t a risky decision outstanding post! .

http://www.xmlfile.us/file/roblox-dungeon-quest-hack-script-E29C94EFB88F-autofarm-E29C94EFB88F-new/
knights  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-04 11:39:39
I guess the short answer is that I don't understand very much about this, a longer answer is that I'm going to understand what I'm able to on this. Are there different blogs you work for? Really well written article! How would you suggest using this in a work place setting?

http://eternal-word.com/faith/index.asp
knights  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-02 16:23:05
I am reading your pages while in my RV. Excellent blog you have got here. I'm kind of totally impressed. I used these insights to my life and they delivered really well for me. It looks like you know a great deal about this topic. I'm totally impressed.

http://www.ewtnamigomisionero.org/faith/index.asp
weight loss  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-10-22 09:23:33
I have recently showed this write up with people I work with and everyone that see it really enjoy it. I'mofficially impressed, I must say. You need to take part in a contest for one of the most helpful blog online. I have got a few creative ideas for this blog if you want to hear them. Very nice writeup.

https://bit.ly/2Nh8XBU#fitness-gym
Real Estate SEO  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-10-14 22:08:51
Where can I discover even more on this subject? This write up definitely has all of the information and facts anyone could want. I can not believe all I just discovered. The information you are providing is magnificent.

https://bit.ly/2MuXTQY
red wines  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-10-09 22:08:31
I'm left breathless by the great points on your blog. I really enjoy your work! We just can not say thanks enough times for what has been done here. I just stumbled on your blogs.

http://milogsbqc.pointblog.net
CBD for stress  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-10-01 19:10:15
Thanks for this epic write up. I enjoyed your article. Write a lot more thank this, that is all I need to say. Hey, that sure is a clever way of wording it.

https://bit.ly/2mxCVq3
cbd oil benefits  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-09-01 16:21:10
You really need to produce a lot more content if you want to stay an authority in this field. Other then that, great site! I have recently sent your article with a few of my friends and people that read it seem to love it. This stuff is like health food for my mind.

http://jessegrillo04715.onesmablog.com/How-Much-You-Need-To-Expect-You-ll-Pay-For-A-Good-Cbd-lotion-13859075
red wine  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-09-01 14:38:20
When I first purchased a android app I didn't know what I was doing. {You seem to really know who you really are as a human.|This is just what I was looking for.|I first saw this website about a year ago and it is really nice to see you're still here.|Just how many times a day do you use your press release and do you still like it?|You really need to write a lot more new articles, I'm sure many people use your website as a source for fresh insider news in this industry.|This actually answered my problem.|I am reading your post while on a boat.|Guess I'll just book mark this website.|I named my pet hamster after you!|I truly discovered something here today.|I really do appreciate the points you've made here however I kind of doubt they can be applied to the real world.|Funny thing I believed I knew what I was talking about before reading your site but it turns out I am a dummy.|I'm super trying to discover more about this field.|If you can, write me an email and we will discuss because I have an idea I think you will like to hear.|I am surprised at how quick your pages came up on my computer.|On a scale going from 1 to 10. You are a 11!|I am going to like your website on Google.|When I'm ever in a bad place I'll give you a call.|You might have just saved me a lot of hassle just now.|I was shopping for a t shirt earlier but I still Your perspective is really refreshing. I worked in this topic in school. Aw, I miss North Dakota. I loved your site. Your site was loaded when I turned on my browser.

https://bit.ly/2KVMVIc
cannabis seo  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-08-07 11:33:20
It is strange, I've shown this blog with many people, it seems to me like very few people can grasp how important this really is. It's so rare to see a nice website like this one these days. How do you believe it's even possible that everything got this bad? You have a number of nice facts here.

https://bit.ly/2NbIw0w
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
vukovar-ovara 2009 039
vukovar-ovara 2009 039
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba